Mimo wielu walorów jakie posiada instytucja testamentu, często zdarza się że zmarła osoba nie pozostawiła po sobie żadnego zapisu, lub też testament jest nieważny. W takim wypadku dziedziczenie odbywa się wg. zasad przewidzianych w ustawie. Jesteśmy świadomi jak bardzo istotna jest to kwestia, aby ułatwić Państwu dostęp do tych informacji zakład pogrzebowy „ELEGIA” przygotował dla Państwa krótkie omówienie powyższego zagadnienia.

 

 

 • Spadkobiercami ustawowymi którzy w pierwszej kolejno ści są powołani do dziedziczenia są : małżonek oraz dzieci zmarłego Zgodnie z przepisem art. 931§ 1 kodeksu cywilnego, w pierwszej kolejności powołany z ustawy do spadku jest małżonek oraz dzieci zmarłego, spadek dziedziczony jest przez nich w częściach równych – z uwzględnieniem tego że spadek dziedziczony przez małżonka nie może być mniejszy niż 1/4 spadku.
 • W sytuacji gdy dziecko spadkodawcy nie dożyło do otwarcia spadku, ten przypada dzieciom spadkobiorcy w częściach równych.
 • W przypadku gdy spadkodawca nie posiada dzieci powołani z ustawy do spadku są: małżonek oraz rodzice.
 • Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, przypisany mu udział spadkowy przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych
 • Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku a pozostawiło zstępnych, udział ten przypada jego zstępnym. Podział ten przeprowadzany jest wg. zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.
 • Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, jak również brak jest rodzeństwa lub ich zstępnych, spadek rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.
 • W przypadku braku wszystkich wymienionych powyżej tj. dzieci, rodziców, rodzeństwa z wyłączeniem małżonka spadkodawcy, cały spadek przypada jemu.
 • Jeżeli dziadkowie spadkodawcy nie dożyli otwarcia spadku, przypisany im udział spadkowy przypada  ich zstępnym. Podział tego udziału następuje wg. zasad dotyczących podziału spadku między zstępnych spadkodawcy
 • W przypadku braku zstępnych, małżonka, rodziców,rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy – w części równej.
 • W przypadku braku zstępnych tego z dziadków który nie dożył otwarcia spadku, przypisany mu udział spadkowy przypada pozostałym dziadkom spadkodawcy w części równej
 • W przypadku braku małżonka spadkodawcy jak i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w części równej tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.
 • W przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania nie da się ustalić, albo miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się poza granicami RP, spadek przypada skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu


Skontaktuj się z nami:

Elegia”- Usługi Pogrzebowe

ul. Św. Wincentego 90A, pawilon 12

Telefon całodobowy: 795 – 795 – 252

2