Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych.

Nasz zakład pogrzebowy wykonuje ekshumację na terenie całej Polski.

Powszechnie przyjęta zasada dotycząca możliwości dokonania eksumacji to około 10 lat od pochowania (w przypadku gleb mokrych i gliniastych jest to 20 lat).

Wykonanie ekshumacji możliwe jest od 15 października do 15 kwietnia.

Jeśli chcemy przeprowadzić ekshumację, musimy spełnić określone warunki formalne.Na początek musimy ustalić wstępny termin ekshumacji w  porozumieniu z zarządem Cmentarza, na którym zostaną pochowane szczątki. Cmentarz musi wyrazić zgodę na miejsce i prawo do pochowania osoby ekshumowanej.Następnie występujemy z wnioskiem  do sanepidu właściwego dla danego cmentarza, na którym znajduje się grób z ciałem zmarłego. Sanepid w fornmie decyzji wydaje zgodę na ekshumację. Wniosek może złożyć tylko najbliższa rodzina osoby ekshumowanej.

Sanepid nadzoruje poprawne wykonanie wszystkich czynności związanych z ekshumacją.

W tym czasie dostarczamy zgodę sanepidu do zarządu cmentarza i tam odbieramy kartę zgonu oraz poinformować cmentarz, na którym będą pochowane szczątki o terminie ekshumacji i tam dostarczyć kartę zgonu ,akt zgonu oraz zaświadczenie o wcześniejszym pochowaniu na cmentarzu, gdzie nastąpi ekshumacja , wystawione przez zarząd cmentarza wyjściowego.


Skontaktuj się z nami:

Elegia”- Usługi Pogrzebowe

ul. Św. Wincentego 90A, pawilon 12

Telefon całodobowy: 795 – 795 – 252